PROVOZNÍ ŘÁD

Že je následující text na nic? Není. Je důležité vědět, že ...

1. Každý pěstitel, požadující vypálení kvasu nebo zpracování ovoce na pěstitelské pálení je povinen vyplnit "OBJEDNÁVKU". V objednávce pětitel potvrzuje seznámení s uvedenými body zákona o lihu a seznámení s tímto provozním řádem pěstitelské pálenice Roseč.

2. Provozovatel pálenice je povinen ověřit údaje žadatele v objednávce podle občanského průkazu.

3. Pěstitel a osoby žijící ve společné domácnosti si mohou v jedné výrobní sezóně (od 1. 7. běžného roku do 3. 6. roku bezprostředně následujícího) nechat vypálit nejvýše 30 litrů 100% alkoholu. (§ 4, odst. 6 zákona č. 61/1997 Sb.) Dle § 4, odst. 8 zákona č. 61/1997 Sb., je pěstitel povinnen nejpozději do 3 měsíců ode dne pálení odebrat také množství destilátu vyrobené nad limit 30 laa. Za toto množství pěstitel uhradí provozovateli pěstitelské pálenice částku, ve výši spotřební daně vypočtené podle zákona o spotřebních daních. Dle § 4, odst. 9 zákona č. 61/1997 Sb., nesmí pěstitel ani osoba žijící ve společné domásnosti destilát z pěstitelského pálení prodávat. Pálenka slouží pouze k osobní spotřebě výše uvedených osob.

4. Pokud je z provozních důvodů nutné sdružit kvasy jednotlivých pěstitelů do jedné várky, musí s tím dotyční pěstitelé souhlasit a přijmout rozdělení pálenky podle váhy přijatého kvasu.

5. Ke zpracování se nepřijímají kvasy, které chuťově nebo vůní vykazují známky cizích příměsí, jež mohou ovlivnit jakost pálenky. Nádoby nesmí být z rezavějící oceli a pěstitel je povinen si je odvézt ihned po vypálení kvasu. Pálenice neručí za ztrátu, poškození nebo výměnu nádob, v kterých byl do pálenice kvas dopraven.

6. Provozovatel pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup při kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena technologie.

7. Ovocný destilát je pěstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplacení daně a poplatku za pálení. Výše daně a poplatku za pálení jsou vyvěšeny v pálenici. Na destilát si pěstitel přinese vlastní nádoby.

8. V případě, že pěstitel nezaplatí, bude pálenka převedena do vázané zásoby a pěstiteli vyplacena pouze náhrada ve výši platné ceny příslušného druhu ovoce nestandardní jakosti.

9. Pěstitelé, kteří jsou přítomni pálení, se mohou zdržovat jen na vyhrazeném místě, nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu, procházet se po provozních místnostech nebo provoz jakýmkoliv způsobem rušit.

10. Ochutnávání pálenky je přístupné v nejmenší míře, nutné pro smyslové hodnocení. Před zjištěním vyrobeného množství alkoholu je ochutnávání nepřípustné.

11. Jakost, obsahu alkoholu  a odměření množství destilátu do nádob dodaných pěstitelem je pěstitel oprávněn si kontrolovat pouze při převzetí a případné závady ihned hlásit. Po odběru destilátu se nebere na reklamaci zřetel.

12. Vzorky pálenky, odebrané z lihových měřidel, jsou majetkem pěstitelské pálenice.

13. Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen vydat pěstiteli o provedeném pálení a zaplacení daně pokladní doklad opatřený pořadovým číslem, razítkem a podpisme nebo kódem z elektronické evidence tržeb. Pěstitel je povinen podepsat kopii, která zůstane v pálenici.

PÁLENICE ROSEČ
Všechna práva vyhrazena 2017
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!